Økonomi

30.04.2014 //

Valuta: Euro

BNP:
EUR 314,90 mrd (2013
)
BNP vekstrate: + 0,4% (2013)
BNP per innbygger: EUR 37,232 (2013)
Arbeidsledighet: 4,8 % (2013)


Finanskrisen
Finanskrisen ble ikke like alvorlig for Østerrike som den påfølgende realøkonomiske krisen. Den østerrikske finansnæringen er solid og egenkapitalen er hovedsakelig basert på innskuddskapital og ikke finansielle instrumenter. Den realøkonomiske krisen har imidlertid fullstendig slått bena under den veksten man opplevde i Østerrike fram til høsten 2008, med et gjennomsnitt på 4,8% vekst de siste fem år. Kollapsen i østerriksk økonomi i 2009, med en reel tilbakegang på -3,9% i BNP, er ifølge Statistik Austria den største nedgangen i landets økonomi siden andre verdenskrig.

Østerrike er svært avhengig av eksportindustrien. Årlig eksportvekst har ligget på 8-10% de siste fem årene fram til 2008. Tyskland er et særs viktig marked for Østerrike (utgjør hele 30%), og den negative utviklingen i tysk økonomi (-4,9% i 2009) har gitt svært uheldige utslag, spesielt for underleverandørene til den tyske bilindustrien. Østerrike har også tidligere utbalansert slik økonomisk uro i nord gjennom sterkere satsing i Øst-Europa, hvor østerriksk næringsliv og banker/forsikring har vesentlige investeringer. Investeringene fortsetter, og bank/forsikringssektoren er dermed en av få sektorer der man opplevde vekst i 2009 (+5,8%). Innenfor industri og vareproduksjon opplevde man en massiv nedgang på -10,5%, og først i andre kvartal i 2010 kunne man se en svak positiv trend. Handel og turisme tok seg noe opp etter en meget rolig start på året. Dette tolkes som en sakte stabilisering av økonomien etter krisen og man ser også antydninger til forbedringer i arbeidslivet.


Lav arbeidsledighet
Arbeidsledigheten lå i 2008 på 3,9 %, noe som i EU-sammenheng var langt under gjennomsnittet, men økte sterkt i 2009 som følge av den realøkonomiske krisen. Bare i januar 2009 ble det registrert en økning i antall meldte arbeidsledige på 12,2% i forhold til måneden før, og trenden forverret seg i andre og tredje kvartal. For enkelte grupper kom økningen opp i 33% i løpet av året. Man klarte med ulike tiltak å holde ledigheten nede på 4,8%, som likevel er relativt høyt for Østerrike. Tallet på arbeidsledige sank for første gang i mars 2010 til 4,7%. 

Handelsunderskudd og krise
Man hadde i 2009 et underskudd i handelsbalansen på 3,8 mrd. €. Importen sank med 18,4% i forhold til 2008, mens eksporten, som Østerrike er så avhengig av, gikk tilbake med 20,2% i forhold til året før.

Østerrike eksporterer hovedsakelig fabrikkmaskiner og kjøretøy, men også en del kjemiske produkter og halvfabrikata. Tyskland var også i 2009 det landet Østerrike har tettest handelssamkvem med, men eksporten sank drastisk med 16,7%  som følge av den vanskelige situasjonen i bilindustrien. Også importen sank med nesten 18% (39,8 mrd. €). Over 70% av eksporten gikk til EU-27, mens hele 83,5 % av importen kom fra EU-27.

I første kvartal i 2010 tok handelen med utlandet seg noe opp igjen, i samklang med bedringen i verdensøkonomien.

Østerrike har klart sagt nei til å ta i bruk atomkraft og importerer ca. 72% av sitt energiforbruk, hovedsakelig i form av gass fra Russland.


Investeringer i østlige naboland
Siden tidlig 1990-tall har østerrikske investorer etablert et solid nærvær i nabolandene Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Slovenia. De siste årene har østerrikske firmaer også vist betydelig interesse for etableringer i landene på Balkan. De østerrikske investeringene har vært særskilt betydelige i banksektoren, varehandel, forsikring, energi og i eiendomssektoren. Pr. dags dato er Østerrike største utenlandsinvestor i Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Kroatia, Romania og Bulgaria.


Bookmark and Share